مرسدس بنز ام ال 63

ML63
  • کشور سازنده: آلمان
  • نوع موتور: 8وی (V)
  • گیربکس: 7 دنده اتوماتیک
  • کلاسه بدنه: اسپرت

518 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه

جستجوی خودرو مورد نظر
اطلاعات کلی
اطلاعات فنی
تصاویر
carIcon

اسپرت

5.5

8وی (V)

4

99

11.6

معرفی خودرو

car-intro

ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺳـﻮﺍﺭﻯ ﺑـﺎ ﻧﺴـﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺮﺳـﺪﺱ ﺑﻨﺰ AMG ML63 ﺍﻳﻦ شاسیبلند 518 ﺍﺳـﺐ ﺑﺨﺎﺭﻯ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰﻫﺎﻯ ﺗﻴﻢ ﺗﺴﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﺜﻪ 2,3 ﺗﻨﻰﺍﺵ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻯ ﺳـﺮﻳﻊ ﻭ ﭘﺮ ﻗﺪﺭﺕ، ترس از ﻫﻴﺒﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﭼﻬﺮﻩ ﺁﻥﻫﺎ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻓﻜﻨﺪ! ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻳﻦ SUV ﻛﻠﻮپ 500 ﺍﺳـﺐ ﺑﺨﺎﺭﻯﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﺟﺜﻪﺍﺵ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﺩ ﻭ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻤﺐ 2,3 ﺗﻨﻰ ﺳـﺮﻳﻊ ﺍﻟﺴـﻴﺮ ﻛﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳـﻰ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺗﻴﻢ ﺗﺴﺖ ﻣﺠﻠﻪ Car and Driver ﺑﺎ ﻣﺮﺳـﺪﺱ ﺑﻨﺰ AMG ML63ﻣﺪﻝ 2012 ﻣﻰ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ.AMG ﺍﺩﻋﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ML63 ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﺍﻧﻪ 5,5 ﻟﻴﺘﺮﻯ V8 ﺧﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ ﺗﻮﻳﻴﻦ ﺗﻮﺭﺑﻮﺷــﺎﺭژ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ 14,5psi ﺍﺳــﺖ ﻣــﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻋــﺮﺽ 4,8 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﺳــﻜﻮﻥ ﺑﻪ ﺳــﺮﻋﺖ 96 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﭘﻜﻴﺞ AMG Performance ﻓﺸــﺎﺭ ﺗﻮﺭﺑﻮﻫﺎ ﺗﺎ 18,9psi ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﭘﻴﺸﺮﺍﻧﻪ ﺑﻪ 550 ﺍﺳﺐﺑﺨﺎﺭ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻏﻮﻝ 2,5 ﺗﻨﻰ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ 4,5 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ 96 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺳــﺖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ.ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻧﺴــﻞ ﭘﻴﺸــﻴﻦ ML63 ﺑﺎ ﭘﻴﺸــﺮﺍﻧﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﻃﺒﻴﻌﻰ 6,2 ﻟﻴﺘﺮﻯ V8 ﻭ ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﻗﺪﺭﺕ 503ﺍﺳــﺐ ﺑﺨﺎﺭ 96 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ 4,6 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﺩ! ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳــﺮﻋﺖ ML63 ﺑﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﻜﻴﺞ AMG ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺑﻪ 250 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳــﺎﻋﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷــﺪﻩﺍﺳﺖ.ﺑﺪﻭﻥ ﺷــﻚ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺍﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﻧﻜﺎﺕ ﻧﺴــﻞ ﭘﻴﺸــﻴﻦ ML63 ﺻــﺪﺍﻯ ﭘﻴﺸــﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﮔﺰﻭﺯﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘــﻪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻧﺴــﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺳــﻌﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻥ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻪﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨــﺪ. ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﺣﺠﻢ ﻛﻢﺗﺮ ﭘﻴﺸﺮﺍﻧﻪﺟﺪﻳــﺪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻯ ﺩﻭ ﺗﻮﺭﺑﻮﺷــﺎﺭژﺭ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﮔﺎﺯﻫــﺎﻯ ﺧﺮﻭﺟــﻰ ﺍﮔــﺰﻭﺯ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨــﺖ ﮔﺎﺯ ﺻﺪﺍﻯ ML63 ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻋﻤﻴﻖ ﻭ ﻏﺮﺵ ﻛﻨﺎﻥ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎﻯ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻯ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﺁﻣﻴﺰ، ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﺍﻧﻪ 5,5 ﻟﻴﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﭘﻴﺸﺮﺍﻧﻪ 6,2 ﻟﻴﺘﺮﻯ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻰﺁﻳﺪ.

30
طراحی
30
کارایی و مصرف
30
ایمنی و تجهیزات
30
ارزش
30
مجموع

مجموع امتیازات:

2.8

نظرات کاربران

user1

محمد حیدری

ماشین خوب و زیباییه. به نسبت قیمتش آپشن های زیادی داره و واقعا ارزش خرید داره. اما ترمزش

8 17

ثبت نظر

مرسدس بنز ام ال 63
سوخت
مصرف سوخت در شهر : 15.6
ظرفیت مخزن سوخت : 99
مصرف سوخت : 11.6
استاندارد آلایندگی : یورو 5
سیستم های ترمز و پایداری
ضد قفل(ABS) : ABS
ESP : ESP
پیشرانه
نسبت تراكم : 10.5:1
شتاب اولیه : 4.8
سوپاپ : 4
حداکثر گشتاور : 680 نیوتن متر در 2200 دور در دقیقه
قطر سیلندر x کورس پیستون : 83x92
حجم موتور : 5.5
حداکثر قدرت : 518 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه
نوع موتور : 8وی (V)
نوع انتقال قدرت : دو دیفرانسیل
گیربكس : 7 دنده اتوماتیک
سیستم های امنیتی
ایموبلایزر : ایموبلایزر
ورود بدون کلید : ورود بدون کلید
قفل مرکزی : قفل مرکزی
مدل
کمپانی سازنده : مرسدس بنز
کلاس خودرو : شاسی بلند
کلاس بدنه : اسپرت
قیمت پایه : 99,900دلار
سال ساخت : 2012
کمپانی مادر : مرسدس بنز
مدل : ام ال 63
سیستم صوتی،تصویری و مولتی مدیا
CD : CD
دوربین عقب با نمایش 360 درجه : دوربین عقب با نمایش 360 درجه
دوربین دید در شب(NIGHT VISION) : دوربین دید در شب
Radio : Radio
ابعاد خارجی
فاصله چرخ های جلو : 1654
فاصله دو محور : 2916
فاصله چرخ های عقب : 1666
وزن : 2376
ارتفاع : 1796
طول : 4803
عرض : 2141
سیستم روشنایی
Auto Light : Auto Light
سیستم آینه ها و شیشه ها
آینه های جانبی برقی : آینه های تاشو برقی با گرمکن
ابعاد داخلی
تعداد سرنشین : 5
ایمنی کابین
کیسه هوای راننده : راننده
سیستم های فرمان و هدایت
دکمه چند کاره روی فرمان : دکمه چند کاره روی فرمان
آپشنهای کمکی راننده
کنترل پایداری(ESP) : سیستم مکش درب ها